Losowe artykuły:

 • Kurs fdm
  Wielotematyczny portal internetowy wordpress dla każdego

  Poszukiwanie informacji, czyli dość częsta sprawa Zgodnie z tym, co sugeruje tytuł tekstu, tematem będzie poszukiwanie informacji. Jak zapewne wiecie z własnego doświadczenia, czasami nie jest to prosta sprawa (czasem nawet jest szalenie trudna). Powody z tym związane mogą być bardzo różne, więc nie sposób odnieść się do wszystkiego. Na pewno jednak czasami jest tak, […]

 • Finanse
  Zarzadzanie ryzykiem kredytowym

  Jak wiemy z poprzednich analiz podstawowych zasad zarządzania aktywami, banki oraz inne instytucje finansowe, jeśli chcą osiągać zyski, muszą udzielać pożyczek, które zostaną w całości spłacone i które nie narażą ich na większe ryzyko kredytowe. Pojęcia negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia dostarczą nam przesłanek zrozumienia zasad, jakich instytucje finansowe powinny przestrzegać, aby zredukować ryzyko kredytowe […]

 • Agencja merchandisingowa
  Zarzadzanie pasywami

  Przed 1960 r. zarządzanie pasywami było dość zrównoważonym zajęciem: w większości banki uznawały swoje zobowiązania za stałe i starały się jedynie optymalnie zestawiać aktywa. Nacisk na zarządzanie aktywami wynikał z dwóch głównych powodów: po pierwsze, ponad 60% funduszy bankowych pochodziło z depozytów czekowych (na żądanie), które obowiązywał prawny zakaz wypłacania odsetek. Banki nie mogły aktywnie […]

 • Hologramy els
  Zarzadzanie aktywami

  Skoro dowiedziałeś się już, dlaczego bank musi utrzymywać płynność, możemy zająć się podstawową strategią zarządzania aktywami bankowymi. Aby zmaksymalizować zyski, bank musi jednocześnie starać się osiągnąć możliwie najwyższą stopę zysków z pożyczek i papierów wartościowych, redukować ryzyko, oraz zachowywać wystarczające zabezpieczenia płynności przez utrzymywanie płynnych aktywów. Banki starają się pogodzić te trzy cele, stosując cztery […]

 • Biznes
  Zaniechanie dzialan

  W tym momencie jedynym logicznym krokiem, na jaki mogły zdecydować się organa nadzorujące S&L – Federal Home Loan Bank Board oraz będący jego jednostką pomocniczą odpowiedzialną za ubezpieczanie depozytów Federal Savings and Loans Insurance Fund (FSLIC) (obydwa obecnie zniesione), było zamknięcie niewypłacalnych S&L. Zamiast tego instytucje te stanęły na stanowisku administracyjnego zaniechania (regulatory forbearance), powstrzymując […]

 • Ekonomia
  Zalety swapow na stopy procentowe

  Aby wyeliminować ryzyko stopy procentowej, zarówno Midwest Sayings Bank, jak i Friendly Finance Company mogłyby przebudować swoje bilanse, zamieniając aktywa o stałym oprocentowaniu na aktywa wrażliwe na zmiany stopy procentowej i vice versa, zamiast podejmować transakcję swapową na stopy procentowe. Z kilku powodów jednak strategia ta okazałaby się kosztowna dla obydwu instytucji finansowych. Po pierwsze, […]

 • Agencja merchandisingowa
  Zalety i wady

  Główną zaletą dowodu opartego na modelu cząstkowym w porównaniu z dowodami strukturalnymi jest to, że nie nakłada on żadnych ograniczeń co do sposobów oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy znamy wszystkie mechanizmy transmisyjne, lepiej uda nam się ocenić pełny wpływ M na Y, sprawdzając, czy zmiany F są ściśle skorelowane ze […]

 • Gospodarka
  Zalety i wady zmiany rezerw obowiazkowych

  Główną zaletą posługiwania się wymogami rezerw jako narzędziem kontroli podaży pieniądza jest to, że w wymogi te w jednakowy sposób wpływają na wszystkie banki i silnie oddziałują na podaż pieniądza. Fakt, że zmiana rezerw obowiązkowych stanowi tak silny instrument, może jednak okazać się raczej przeszkodą niż błogosławieństwem, ponieważ dość trudno jest doprowadzić do niewielkich zmian […]

 • Hologramy els
  Zalety i wady kontraktow

  Zaletą kontraktów forward jest ich elastyczność, uzależniona od potrzeb stron zawierających transakcję. Oznacza to, że instytucja taka jak First National jest w stanie w pełni zabezpieczyć się przed ryzykiem stopy procentowej związanym z wybranymi papierami wartościowymi wchodzącymi w skład jej portfolio, dokładnie tak jak w naszym przykładzie. Kontrakty forward mają poza tym dwie istotne wady, […]

 • Biznes
  Zakup papieru wartosciowego

  Kiedy ktoś kupuje papier wartościowy na rynku wtórnym, osoba, która sprzedaje papier, dostaje w zamian zapłatę; jednak przedsiębiorstwo, które go wyemitowało, nie otrzymuje żadnych nowych funduszy. Przedsiębiorstwo zdobywa fundusze tylko podczas pierwszej sprzedaży swoich papierów wartościowych na rynku pierwotnym. Niemniej jednak rynki wtórne spełniają dwie ważne funkcje. Po pierwsze, ułatwiają sprzedaż papierów w celu zwiększenia […]

 • Agencja merchandisingowa
  Zagrozenie

  Do niedawna jeszcze banki obowiązywał zakaz sprzedaży produktów ubezpieczeń na życie. Ten stan rzeczy uległ jednak raptownej zmianie. Ponad dwie trzecie stanów zezwala bankom na sprzedaż ubezpieczenia na życie pod taką czy inną postacią. W ostatnich latach władze nadzoru bankowego, a przede wszystkim Urząd Administratora Waluty (OCC), zachęcały banki do wejścia na rynek ubezpieczeń, ponieważ […]