Losowe artykuły:

 • Hologramy els
  Informatyka – XXI wiek

  Dziś możemy już śmiało orzec, iż nie ma najmniejszych wątpliwości co do tego, że informatyka na przestrzeni ostatnich lata staje się z wolna wiodącą dziedziną (ewentualnie jedną z głównych) w szeroko rozumianej gospodarce. To właśnie tutaj – nigdzie indziej jak w informatyce – możemy nieustannie obserwować niebywale dynamiczny rozwój oparty m.in. na pomysłowości, operatywności, wykorzystywaniu […]

 • Gospodarka
  Gospodarstwo agroturystyczne

  Wiele osób, po ciężkim okresie pracy w mieście, chce odpocząć od zgiełku miasta na łonie natury. Dlatego też, coraz więcej osób wybiera się, na choć krótki wypoczynek na wieś. Gospodarstwa agroturystyczne, cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Jednak, mimo, że ideą wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym jest w pewnym sensie, odcięcie się od szybkiego […]

 • Biznes
  Zmiany

  Zmianom w układzie sił między głównymi ośrodkami gospodarki kapitalistycznej towarzyszy ? podobnie jak we wcześniejszych etapach rozwoju ? ostra rywalizacja i walka konkurencyjna między monopolami, państwami i ugrupowaniami ekonomicznymi. Sprzeczności, jakie uzewnętrzniały się z różną siłą między np. Japonią a USA, Japonią a krajami EWG, krajami EWG a USA, dotyczące m.in. eksportu poszczególnych wyrobów (np. […]

 • Ekonomia
  Zmiany w gospodarce

  Względny spadek znaczenia krajów ekonomicznie nierozwiniętych jako obszarów wywozu kapitału wynika z szeregu zmian w gospodarce światowej kapitalizmu po II wojnie światowej, a w szczególności jest rezultatem konsekwencji, jakie do wymiany międzynarodowej wprowadziły procesy rozwoju sił wytwórczych, dokonująca się rewolucja naukowo-techniczna. Nadały one nowego znaczenia powiązaniom ekonomicznym między krajami wysoko rozwiniętymi, zmieniając m.in. kierunki geograficzne […]

 • Finanse
  Zarzadzanie ryzykiem kredytowym

  Jak wiemy z poprzednich analiz podstawowych zasad zarządzania aktywami, banki oraz inne instytucje finansowe, jeśli chcą osiągać zyski, muszą udzielać pożyczek, które zostaną w całości spłacone i które nie narażą ich na większe ryzyko kredytowe. Pojęcia negatywnej selekcji i ryzyka nadużycia dostarczą nam przesłanek zrozumienia zasad, jakich instytucje finansowe powinny przestrzegać, aby zredukować ryzyko kredytowe […]

 • Hologramy els
  Zarzadzanie aktywami

  Skoro dowiedziałeś się już, dlaczego bank musi utrzymywać płynność, możemy zająć się podstawową strategią zarządzania aktywami bankowymi. Aby zmaksymalizować zyski, bank musi jednocześnie starać się osiągnąć możliwie najwyższą stopę zysków z pożyczek i papierów wartościowych, redukować ryzyko, oraz zachowywać wystarczające zabezpieczenia płynności przez utrzymywanie płynnych aktywów. Banki starają się pogodzić te trzy cele, stosując cztery […]

 • Biznes
  Zaniechanie dzialan

  W tym momencie jedynym logicznym krokiem, na jaki mogły zdecydować się organa nadzorujące S&L – Federal Home Loan Bank Board oraz będący jego jednostką pomocniczą odpowiedzialną za ubezpieczanie depozytów Federal Savings and Loans Insurance Fund (FSLIC) (obydwa obecnie zniesione), było zamknięcie niewypłacalnych S&L. Zamiast tego instytucje te stanęły na stanowisku administracyjnego zaniechania (regulatory forbearance), powstrzymując […]

 • Ekonomia
  Zalety swapow na stopy procentowe

  Aby wyeliminować ryzyko stopy procentowej, zarówno Midwest Sayings Bank, jak i Friendly Finance Company mogłyby przebudować swoje bilanse, zamieniając aktywa o stałym oprocentowaniu na aktywa wrażliwe na zmiany stopy procentowej i vice versa, zamiast podejmować transakcję swapową na stopy procentowe. Z kilku powodów jednak strategia ta okazałaby się kosztowna dla obydwu instytucji finansowych. Po pierwsze, […]

 • Gospodarka
  Zalety i wady zmiany rezerw obowiazkowych

  Główną zaletą posługiwania się wymogami rezerw jako narzędziem kontroli podaży pieniądza jest to, że w wymogi te w jednakowy sposób wpływają na wszystkie banki i silnie oddziałują na podaż pieniądza. Fakt, że zmiana rezerw obowiązkowych stanowi tak silny instrument, może jednak okazać się raczej przeszkodą niż błogosławieństwem, ponieważ dość trudno jest doprowadzić do niewielkich zmian […]

 • Hologramy els
  Zalety i wady kontraktow

  Zaletą kontraktów forward jest ich elastyczność, uzależniona od potrzeb stron zawierających transakcję. Oznacza to, że instytucja taka jak First National jest w stanie w pełni zabezpieczyć się przed ryzykiem stopy procentowej związanym z wybranymi papierami wartościowymi wchodzącymi w skład jej portfolio, dokładnie tak jak w naszym przykładzie. Kontrakty forward mają poza tym dwie istotne wady, […]